top of page

JÁTÉKSZABÁLYZAT - Instagram Valentin-napi nyereményjáték - Zöld Tulipán Vendégház

 

Általános rendelkezések

 

A “Valentin-napi nyereményjáték” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Zöld Tulipán Vendégház, (székhely: Balatonszőlős, Fő u. 51, 8233) a továbbiakban „Szervező”.

 

Promóciós mechanizmus

 

Időtartam: 2023. január 26. - február 14.

Felület: a Zöld Tulipán Vendégház Instagram oldala (https://www.instagram.com/zold.tulipan/)

 

A Játékosok úgy vehetnek részt a Játékban, hogy követik a január 26-án a Szervező Instagram oldalán kikerülő posztban leírt lépéseket: a felhívásnak megfelelően kommentelnek a posztra, a kommentben tagelik legalább 2 ismerősüket, lájkolják a posztot, és követik a Szervező (@zold.tulipan) Instagram oldalát.

 

Nyeremény

 

A játék végén 1 nyertest sorsolunk, aki megnyeri az érintett posztban leírt 2 éjszakás páros szállást a Zöld Tulipán Vendégház két apartmanja közül az egyik, a Szervező által meghatározott apartmanjában. A nyeremény 2023. május - június között vehető igénybe 2 fő által. A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

 

Részvételi feltételek

 

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Instagram profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

 

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

 • § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

 • § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

 • § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

 • § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

 • § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

 • § Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

 • § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

 • § Bevételi adatokat tesz közzé.

 • § Erőszakos, erőszakot ábrázol.

 • Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.


Kizárások

 

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Zöld Tulipán Vendégház vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a @zold.tulipan Instagram oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az Instagram oldalon nyújtunk felvilágosítást. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 

A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki:

 

 • a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg

 • az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni

 • érvénytelen pályázatot nyújt be

 

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

 

A játék időtartama

 

2023. január 26-án 10:00 órakor kerül kihirdetésre és 2023. február 14. 14:00-kor ér véget.

 

A nyertesek kiválasztása

 

A 2. pontban részletezett feltételeket teljesítő résztvevők között sorsoljuk ki a 3. pontban részletezett nyereményt. A nyeremény a játék lezárása után az Easy Giveaway applikáció segítségével kerül kisorsolásra. Az eredményhirdetés ezt követően Instagram-story formájában, a nyertes megjelölésével történik.

 

A nyeremények és a díjak átvételének feltételei

 

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyertesekkel Instagramon keresztül felvesszük a kapcsolatot. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezen kívül a nyerteseknek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell visszajelezniük a nyereménnyel kapcsolatban. Visszajelzés hiányában a határidő lejárta után új nyertest sorsolunk. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

 

Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

 

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illetékfizetési kötelezettség. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

 

Adatkezelés

 

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Zöld Tulipán Vendégház, (székhely: Balatonszőlős, Fő u. 51, 8233)

Játékos: aki kommentel a nyereményjáték mechanizmusának megfelelően a Zöld Tulipán Vendégház Instagram oldalán meghirdetett posztra.

 • Az adatkezelés céljai és jogalapja, a kezelt adatok köre: a Sorsolás lebonyolítása, amely az alábbiakat foglalja magában:

 • Kapcsolattartás a Sorsolás során

 • Kezelt adatok köre: kapcsolattartás céljából megadott adatok (például: telefonos elérhetőség, e-mail cím)

 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

 • Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

 • Az adatok kezelésének, megőrzésének időtartama:

 • Adatkezelő az adatokat 2023. február 14. napjától a Nyeremény átadásáig / igénybe vételének lezárulásáig kezeli. Ezt követően törli a kapcsolattartási adatbázist.

 

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének fogalomrendszerével egyeznek meg.

1 Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –  előírásainak megfelelően kezeli.

2 A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

3 Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

4 Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait a Vidámnyik Kft. számára a 4. pontban meghatározott célból továbbítsa.

5 Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)

6 Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

7 Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

8 Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a zoldtulipan.vendeghaz@gmail.com e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

 

A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: zoldtulipan.vendeghaz@gmail.com e-mail címen illetve székhelyünkre küldött megkeresésre válaszlevélben válaszolunk. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a megadott e-mail címen adunk.

 

Felelősség kizárása

 

A Promóció szervezésében résztvevő cég nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítéséért. Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cég, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti. A résztvevők adatait nem az Instagram kezeli, a vetélkedőt az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A posztjátékkal kapcsolatban az Instagram mindennemű felelőssége kizárt. A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a  https://www.instagram.com/zold.tulipan/  oldalon értesülhetnek. A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

 

Budapest, 2023. január 26.

bottom of page